Cody

Problem 1199. ASCII art

Convert a grayscale image to ASCII

Inputs:

 • img: Grayscale image (a matrix of values between 0 and 1)
 • chars: Char array of valid ascii characters
 • bitmap: Grayscale images of each valid ascii character (3d matrix with size Height x Width x N, and with values between 0 and 1)

Output:

Bin the original image img into segments of size Height x Width, and find the best matching ascii character for each bin (minimizing the euclidean distance between each bin grayscale values and the matching character grayscale values).

Return the fitted ascii image: a matrix of characters in chars that, when displayed, approximates the image img.

               _____                   
               QQÊÊÊÊþ¿_                  
              gÊÊÊÊÊÊÊÊÊþ                 
              qÊÊÊÊÊÊÊÑÑÊÊg_               ``
             _ÊÊÊþÎÊÊ ¾ºÜÑÑÑ®½g            `````
          gQQQQQØÊÊÊÑÊQQ¸ ¸»gÊÃ@Q©ÑmM           ``````
         _ØÊÊÊÊÊÊÊÊÊþ°ÑÊÊQ©Ñ ÊÊÊÊÊQ____g          ` ````
        _gÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊQQQÊÊÊ ÎÊÊÊQÊþ¯¯¯¯           ````
       gØÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊþÊÊÊÊÑ×,_ÎÊίÊÊÊ             ```
      _ØÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊQQÊQgÊÊ`¯° ¸QÊ            `````;
     gÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊgÊÊÊÊþ_¿__gʯ            ` `;»»
     ÆÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊQQÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ_            ````»»
     ÑÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊØÊÊÊÊÊÊÊÊ_ÿ_ÑÊÊÃ      ³³^      `»»
      ¯ÑÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÑÊÊÑþ      ·       ```»
       ÆÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÑÊ ÊÑÊþ      ·       ```»
       ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊʯÑÊÊÊÊ  Êþ             `;»
      gÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ qÊÃÊ ` QÊþ     ·     :`  ```
QgQ¿¸   gÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ  ÊÑ Ê ` qÑÑÊÿ    ·    ;``  `:`
ÑÑÑÑ©¸ ¸ qÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊʯ qÊÎ Î ¨ ÑÑîÑʸ    ·   »»¨² ` ¸¸¸¸¸
QQQ¿ggQQÊQÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÃ »»qþþ Î » . ,¡Êþ_¿¿q»¿ jQ_`     _QQÿgQ
ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÑÑÑÑÊQÑÊÑ_ÎÑQQQQjÊþþÊÑþQQÊÊÊÊg¿_ _g©ÑÑÑÊÊÑÑ
Ñ»©QQÿ©©QÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ°``¨qÊfQÊýÑQþ`©ÑÜÑÑÊþÊÑQÊÑÑÑÑÑÊÑÑ©©ÑÑÑÑÑÊÊÊÊÊ
Ñ©©ÑÑÑ©QÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÜλ¯ÊÑÑÿ.Ê ÎÎÑ»¯ÜÜÎÑÊþÎÎβ²²¨²¨²²»»»»ÎÎÎÎÎÎÎÑ
©`²Î¨ÎÎÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÑ»»»qÊQÿ »Ê ©Q©©Ñ»²©©ÑÊþQQQQQQQQQQQQ©©©©©©©©QQ
©©Q©©ÑÑÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ©©©©ÊÊÊ°QQÊ Q©Q©QQQ¿ÜÑÊþÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
©Ü©©^»²©ÑÑÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊѸ¨¸QÊMÿQQÑ Ñ»©»©Î»»Q¸ÜÊþQÑÑ©©ÑÑ©©©©ÜÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
©»»»QQѩλÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ»»»ÎØѳ;Ñ»©©»¸¨²²²©©Ñ©Ñh¯Ê_©»QQÑ©ÑÑQÑQÑÑÑÑÑÑÑÑQ
©QQîQ©»Q;»ÊÊÑÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÑQQ¿_ÊÃÊÜ©QQÑQQQ©Î^QÎÑQQQ©ÑÊþ©©ÑÑ©Ñ©Ñ©ÑÑÑÑQQQQQQ
Ñ©ÜÑÎÎÜÎÎÜÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊQQÑÑQʽÑÑÑÑQQQQ©Q»Î뽩¯Ñ¨²ÑÊQÎÎÜÑÑÑÑÑÑÑÑQÑÑÑÑÑÑ
ÑÑÜÑÑÑÑÑÎQÊÊÊÊÊÊÑÊÊÊÊÊÊÊÑÑÑÑÑÑÊ#Ñ©ÑÑQQÑÑ©©©Ñ»½©©©©©QQÊѽÑÑÑÑÑÑQÑÑÜÑQÑÑÑÑÑ
ÑQQÑQ©Ñ©©ÑÊÊÊÊÊÊÑÊÑÊÊÊÊѽ»ÑÑÑÎ ¯©QQ©Ñ©©ÿ©©ÑÑ©ÿѽ½ÑѽÑÑq ýÿ©QÑ©Ñ©ÑÑ©©ÑÑÑ©Q
ÑÜj©Q©QÎQQÊÊÊÊÊÊ¿ÊÊÊÊÊÊÑ©©©©Q° »Q©©Î©Q©QQQ©ÑÑÑQΩÑÑ©Ñ©ÑÀ`ÑÑÑÑÑÑ©ÑÑÑÑÑÑÜQQ
QQÑ3ÑQQÑÑQÊÊÊÊÊÑ2QÊÊÊÊÊþQQ©©Ê ¸ÑÑ©©©Q©ÑQÑQ©ÑQÑÑ©QÑÑÑQQÑÑ¿³ÑÑÑÑ©ÑÑÑÑÑÑQÑQÑ
©ÑÑÑQÑQ©ÑQÊÊÊÊÊQÿÑÊÊÑÑÊÊÑÑQÑÊ ÎQ©ÑÑQÑÜÑÑQÑÑÜÑÑQQQÿQQÑ©ÑQÑ¿ÎQQÿQQÑQÊÑÑQÑQÑ

note: for an appropriate display the display font needs to be monospace. If a char image does not fit within the command window, you may try the following to display it on a figure:

 fontsize=6;
 figure;
 uicontrol('style','text','units','norm','position',[0,0,1,1],'string',str,...
 'fontweight','bold','horizontalalignment','left','fontname','monospaced',...
 'foregroundcolor','k','backgroundcolor','w','fontsize',fontsize);

and edit the value fontsize so that the image fits within the figure.

Solution Stats

72.0% Correct | 28.0% Incorrect
Last Solution submitted on Feb 05, 2015

Problem Comments

Problem Recent Solvers9

Suggested Problems

More from this Author38

Problem Tags