Wprowadzenie do Matlaba (Introduction to Matlab in Polish)

Wprowadzenie do Matlaba w formie instrukcji laboratoryjnej w języku polskim.

1.7K Downloads

Updated 27 Mar 2010

View License

Spis treści
1. Czym jest MATLAB?
2. Pulpit MATLAB-a
2.1. Opis wybranych narzędzi pulpitu MATLAB-a
2.2. Okno poleceń
2.3. Historia poleceń (Command History)
2.4. Okno pomocy (Help Browser)
2.5. Podgląd bieżącego katalogu (Current Directory Browser)
2.6. Okno przestrzeni roboczej (Workspace Browser)
2.7. Edytor tablic (Array Editor)
2.8. Edytor plików (Editor/Debugger)
2.9. Pasek skrótów (Shortcut toolbar)
3. Proste polecenia do wizualizacji równań matematycznych
4. Programy demonstracyjne
5. Macierz
6. Definiowanie macierzy
7. Sprawdzanie wymiarów macierzy
8. Podstawowe operacje na macierzach
8.1. Mnożenie, dodawanie i odejmowanie macierzy
8.2. Notacja punktowa
8.3. Operacja sumowanie elementów macierzy i podobne
8.4. Operacja transponowania i podobne
9. Wskaźniki (indeksy)
10.Dwukropek jako operator
11.Wykorzystanie operacji macierzowych; Rozwiązywanie układu równań
Literatura
A. Opis wybranych funkcji

Cite As

Aleksander Karolczuk (2023). Wprowadzenie do Matlaba (Introduction to Matlab in Polish) (https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/27105-wprowadzenie-do-matlaba-introduction-to-matlab-in-polish), MATLAB Central File Exchange. Retrieved .

MATLAB Release Compatibility
Created with R2009a
Compatible with any release
Platform Compatibility
Windows macOS Linux
Categories
Find more on Get Started with MATLAB in Help Center and MATLAB Answers

Community Treasure Hunt

Find the treasures in MATLAB Central and discover how the community can help you!

Start Hunting!
Version Published Release Notes
1.0.0.0